ፍጻሜታት

ነቲ ፍጻሜ ሓብሩ
  *

  *  *
  ብኽብረትኩም ውልቃዊ ሓበሬታ ከይሃብኩም ነቲ ኣጋጣሚ ግለጽዎ።  ኣብ’ዚ ናይ ሜዲያ፡ ጸብጻባት ወይ ምቕዳሕ ናይ’ቲ ገበን (ንኣብነት፡ ናይ ጋዜጣ ጸብጻባት፡ሊንክታት፡ ቪድዮታት፡ ስእልታት ወዘተ።) ናይ ምዝርዛር ኣማራጺ ኣለኩም። እዚኣቶም ኣይሕተሙን እዮም።


  ሓገዝ እንተድኣ ደሊኹም፡ ርክብኩም ናይ ምግዳፍ ኣማራጺ ኣለኩም። እቲ Niedersachsen ዝብሃል ናይ ምኽሪ ኣገልግሎት ክረኽበኩም እዩ። ንዓና ምርካብ ግዴታዊ ኣይኮነን ከምኡ ድማ ሓበሬታኹም ኣይክሓልፍን እዩ።