ፍጻሜታት

ነቲ ፍጻሜ ሓብሩ
  *

  *  *
  ብኽብረትኩም ውልቃዊ ሓበሬታ ከይሃብኩም ነቲ ኣጋጣሚ ግለጽዎ።


  ኣብ’ዚ ናይ ሜዲያ፡ ጸብጻባት ወይ ምቕዳሕ ናይ’ቲ ገበን (ንኣብነት፡ ናይ ጋዜጣ ጸብጻባት፡ሊንክታት፡ ቪድዮታት፡ ስእልታት ወዘተ።) ናይ ምዝርዛር ኣማራጺ ኣለኩም። እዚኣቶም ኣይሕተሙን እዮም።


  ሓገዝ እንተድኣ ደሊኹም፡ ርክብኩም ናይ ምግዳፍ ኣማራጺ ኣለኩም። እቲ Niedersachsen ዝብሃል ናይ ምኽሪ ኣገልግሎት ክረኽበኩም እዩ። ንዓና ምርካብ ግዴታዊ ኣይኮነን ከምኡ ድማ ሓበሬታኹም ኣይክሓልፍን እዩ።  ኣድራሻ

  ብኸመይ ተርኽቡና፡

  ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ Niedersachsen


  Exil e.V
  ቴለፎን: 0541 38069923
  ሞባይል: 0157 37967272
  nordwest@­betroffenenberatung.de

   

  ዞባ ሰሜናዊ ምብራቕ Niedersachsen


  CJD Nienburg
  ቴለፎን: 05021 971111
  betroffenenberatung.nds.nordost@cjd.de

   

  ዞባ ደቡብ Niedersachsen


  Asyl e.V
  ሞባይል: 0179 1255333 / 0159 06390203 / 0159 06849290
  sued-nds@­betroffenenberatung.de