تماس

فرم

نکته: برای تماس ناشناس با ما، فقط کادرهای ضروری را پر کنید. تمام داده‌ها محرمانه تلقی می‌شوند و به اشخاص ثالث منتقل نخواهند شد.

  *


  *

  *


  آدرس‌ها و شماره تلفن ها

  منطقه نیدرزاکسن شمال غرب

  Exil e.V
  Möserstraße 34, 49074 Osnabrück
  تلفن: 054138069923
  همراه: 015737967272
  ایمیل: nordwest@betroffenenberatung.de

  منطقه نیدرزاکسن شمال شرق

  CJD Nienburg
  Zeisigweg 2, 31582 Nienburg/Weser
  تلفن: 05021971111
  ایمیل: betroffenenberatung.nordost.nds@cjd.de

  منطقه نیدرزاکسن جنوب

  Asyl e.V
  Katharinenstraße 13, 31135 Hildesheim
  همراه: 01590684290 / 015906390203 / 0179125533
  ایمیل: sued-nds@betroffenenberatung.de